Suomi

2019 – 2021


Uusi kuonanjauhatuspiiri

Alustava prosessi- ja laitossuunnittelu, päälaitteiden tarjouspyynnöt, tarjousvertailut ja neuvottelut, projektin kustannusarvio ja pääaikataulu, sähkö- ja automaatiosuunnittelu, testaus ja käyttöönotto.

Kuonajauheen vastaantto, varastointi ja käsittely
Vastaanottosiilojen kunnostuksen-, kuonan kuljetuksen sekä annostelun suunnittelu, hankintaan osallistuminen ja toteutuksen valvonta.

Sementtitehtaan uunituhkan ja by-pass pölyn käsittely

Uuden ulosottojärjestelmän suunnittelu, hankintaan osallistuminen ja toteutuksen valvonta.

Kaivoksen sementin ja kuonajauheen varatoinnin- ja annostelun esisuunnittelu

Sementtiterminaalit
Lukuisia sähköistykseen- ja automaatioon liittyviä suunnittelu ja asiantuntija tehtäviä.


2018


Klinkeriuunin sähkösuodattimen muuttaminen tekstiilisuodattimeksi
Laitossuunnittelu, päälaitteiden tarjouskyselyt ja niiden vertailu sekä päälaitteiden hankinnat.


Kuonan vastaanotto-, varastointi- ja annostelulaitteiston esisuunnittelu ja tarjouspyyntöaineston valmistelu.

Kuonan jauhatusmyllyn päämoottorin ja käynnistimen vaihdon sähkö- ja automaation suunnittelu käyttöönottoineen

Kuonajauhe terminaalin laivanlastauksen sähkösuunnittelu ja ohjausten kuvaus

Sementtiterminaalin perusparannuksen sähkö- ja automaatiosuunnittelu, hankintojen kyselyaineistot ja niiden vertailut

Kalkkitehtaan sähköistyksen pienparannuksia ja dokumentointia


2017


Kuonanjauhatuspiirin luokitinjärjestelmän uusintaprojekti

Prosessi ja laitossuunnittelu, päälaitetarjouskyselyt, kyselyjenvertailut ja hankinnat sekä sähkö- ja automaation suunnittelu testauksineen käyttöönottoineen.Sementtiterminaalin siilojen tyhjennysasteen parannusprojekti

Prosessi ja laitossuunnittelu sekä sähkö- ja automaation suunnittelu


Sementtiterminaalin auton lastauslaitteiden uusinnan sähkösuunnittelu

2016


Uuden vaihtoehtoisen polttoaineen esisuunnitteluprojekti sementtitehtaalla

Sisältäen logistiikan, vastaanoton, kuljetuksen ja syötön jauhatusyksikköön sekä kuljetuksen olemassa olevaan syöttösiiloon


Kuivatusrummun savukaasujen puhdistusjärjestelmän uusinta projekti

Laitossuunnittelu, päälaitetarjouskyselyt, vertailut ja hankinnat sekä sähkö- ja automaation suunnittelu testauksineen käyttöönottoineen

Kuonan jauhatuspiirin luokitinjärjestelmän uusinnan esiselvitys

Kuonajauheterminaalin sähköistyksen- ja ohjausjärjestelmän uusinta

Sementtiterminaalit – useita pienehköjä sähköistykseen- ja ohjaukseen liittyviä parannussuunnitelmia

Kalkkitehtaan uuden savukaasupuhdistusjärjestelmän uusintaan liittyvät sähköistyksen- ja ohjausjärjestelmän liitäntäalueiden muutostyöt

Kalkkitehtaan uuden teholuokitusjärjestelmän sijoitussuunnitelma


Kalkkitehdas – useita pienehköjä sähköistykseen- ja ohjausjärjestelmään liittyviä parannustöitä

2015

Uusien sataman varastohallien sähköistyksen ja valaistuksen suunnittelu

Lämpölaitoksen uuden- ja vanhan ohjausjärjestelmän

liitäntäalueiden sovellusohjelmien muutostehtäviä

Kuivatusrummun poistokaasujen puhdistusjärjestelmän uusintaprojekti

Prosessiin ohjaukseen, automaatioon ja sähköistykseen liittyviä tehtäviä

kalkkitehtaalla

Automaation uudistus sementtiterminaalilla

Lentotuhkan kuljetusjärjestelmän laitteistojen sähköistys ja ohjaus Venäjälle

Projektointi, suunnittelu ja käyttöönotto alihankintana Suomalaiselle laitteiston toimittajalle

Käyttöönotto syksyllä 2015

2014

Kahden sementtiterminaalin pneumaattinen laivanpurkausvastaanottolaitteisto
sekä sähköistyksen että ohjauksen suunnittelu ja käyttöönotto

Sementtiterminaaleja ja kalkkitehdas
sähköistykseen ja ohjaukseen liittyviä pienparannussuunnitelmia

Laaja lentotuhkan kuljetinlaitteisto Venäjälle
sähköistyksen ja ohjauksen projektointi alihankintana suomalaiselle laitteistotoimittajalle sekä: järjestelmän sähkösuunnittelu itsenäisten kuljetinlaitteiden ohjausjärjestelmän suunnittelu/sovellussuunnittelu

Suomalainen jauhe- ja raemaisten aineiden laitteistotoimittaja

laitteistotarjouksiin liittyvien sähkö- ja ohjausosuuksien esisuunnittelu


Paperitehdas
työsuojeluparannuksiin liittyviä laitesuunnittelutehtäviä

2013

Jauhemaisten ja raemaisten irtotavaran vastaanotto-, käsittely- ja varastointiterrminaali. Sisältäen sekä suursäkitys-, piensäkitys- että pussitus pakkauslinjan.


Teknisen toimintakonseptin esisuunnittelu kaavioineen ja laitospiirustuksineen (2 & 3D). Laitemäärittelyt laitetarjouspyyntöineen ja laitekustannusarvioineen. Sähköistyksen ja automaation perussuunnittelu ja määrittely kustannusarvioineen yms.

Sementtisiilon ulosottojen uusinta ja automatisointi

Esisuunnittelu teknisine ratkaisuineen, laitospiirustuksineen, tarjouksineen ja kustannusarvioineen.

Lentotuhkavarastosiilon vastaanotto-, ulosotto- ja jälleenkuljetusjärjestelmä
Sähkö- ja automaatioprojektinhoito sekä sähkösuunnittelu, sovellutussunnittelu että ohjelmointi ja käyttöönotto

Kalkinsammuttamon automaation uusinta

Sähkösunnittelu ja lähtötietojen selvittely uuden ohjausjärjestelmän ohjelmointia, asennusta ja käyttöönattoa varten

Kalkin irtolastauspaikan pölynpoisto
Sähköistyksen ja ohjauksen suunnittelu sekä ohjelmointi että ohjausjärjestelmän toimitus

Sementin siiloterminaalin ohjausjärjestelmän uusinta

Ohjausjärjestelmän vaihdon projektinhoitoa

Lentotuhkankuljetusjärjestelmälaitteisto Venäjälle

Sähköistuksen ja automaation perussunnittelu ja määrittely suomalaiselle laitteistotoimittajalle

2010 – 2012

Sähköistys, automaatio ja prosessinohjaus

 • Sementin käsittely- ja varastointiterminaaleja
 • Prosessin parannuksia kalkkitehtaalla
 • Laitevalmistajille (pneumaattinen kuljetus, murskaus linja)

Projektin hoito, sähkö- ja automaatio suunnittelu, prosessin kuvaus ohjelmointia varten, järjestelmän ohjelmointi (Siemens, ABB ja Allen Bradley)

 • Konelinjojen sähkö- ja automaation kokonaistoimituksia käyttöönotettuina
 • Lukuisia yksittäisiä sähkösunnitelmia lähialueen laitoksille


2011

Sementtitehtaan esisuunnittelu hankkeita sementinjauhatus- ja kalkkikivenkäsittely osastoilla

Uusi klinkkeriuuni (1800 t/d)
(2005 – 2007)

 • esisuunnittelusta kustannusarvioineen toteutukseen
 • päälaitoskuvan laatiminen ja ylläpito
 • suunnittelun koordinointi
 • sähköistys – ja automaatioprojektin hoito (suunnittelusta toteutukseen)
 • liitännäisprojektit (esisuunnittelusta toteutukseen)
 • polttoaineen (hiili) kuljetusjärjestelmä, annostelu ja syöttö uuniin (pääpolttimeen ja kalsinaattoriin)
 • uunijauheen syöttö
 • vaihtoehtoisen polttoainejärjestelmän uudelleensijoitus
 • klinkkerin kuljetus varastoon


Klinkkeriuunin savukaasujen ”by pass”

 • projekti koordinointi ja laitossuunnittelu


Vaihtoehtoiset polttoaineet (RDF) (2008 – 2009)

RDF = Jätteistä muodostettu polttoaine joka on valmistettu silppuamalla ja kuivaamalla kiinteitä yhdyskuntajätteitä konvertterissa tai autoklaavissa.

RDF sisältää enimmäkseen yhdyskuntajätteiden orgaanisia komponentteja kuten muovia ja luonnossa hajoavia osia

 • projekti koordinointi ja laitossuunnittelu


Lentotuhkan luokitus, käsittely ja varastointi 2003

Esisuunnittelu- ja selvitysprojekti

Sementtiterminaali 3 x 9000 t (1998 – 1999)

 • projektin kokonaiskoordinointi esisuunnittelusta – toteutukseen (laitteet, sähkö – automaatio)
 • erillinen rakennussuunnittelu ja konsultti


Sementtiterminaalin esisuunnittelu (3 x 7000t) (2006 – 2008)

 • erillinen rakennussuunnittelu ja konsultt

Kalkkikiven homogenisointi (2001 – 2002)

 • projektin kokonaiskoordinointi esisuunnittelusta – toteutukseen (laitteet, sähkö – automaatio)
 • erillinen rakennussuunnittelu ja konsultti


Muut Suomen sementtiteollisuudessa

Uunin suodatinpölyn käsittely (2003 – 2004)

Vaihtoehtoiset polttoaineet (2002 – 2003)

Uudet pääpolttimet kolmelle uunille (2001 – 2002)

Sementinvarastosiilo modernisointeja

Uusia sementin autolastauslaitteita

Sementin jauhatus: muuttaminen avopiiristä suljetuksi piiriksi

(lisätty luokitin yms.)

Kuonanjauhatuslaitos

 • automaatiojärjestelmän uusinta (2007 -2008)

Jauhetun kuonan varastointi ja laivanlastaus

Uusi kalkkikuilu-uuni (1997 – 1998)

 • laitossuunnitelmat
 • liitännäisprojektit
 • sähköistys ja automaatio

Lentotuhkan luokitus, käsittely ja varastointi (2003)